Record Date & Book Closing Date

Record Date & Book Closing Date

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเสนอ Record Date & Book Closing Date สวัสดีครับผมชัดจังวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ Record Date & Book Closing Date ซึ่งเป็นการกำหนดว่าให้สิทธิ์ใดแก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันนี้เช่นสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสิทธิการรับเงินปันผลสิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเป็นต้นแล้วทั้ง 2 วันนี้ต่างกันอย่างไรไปดูกันครับเริ่มกันที่วัน Record Date หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นไปตามพรบ.หลักทรัพย์ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้บริษัทเลือกใช้วัน Record Date เนื่องจากมีเวลาให้บริษัทจัดเตรียมเอกสารและผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลได้นานกว่ารวมถึงจะงดรับโอนหุ้นแค่ 1 วันครับโดยบริษัทต้องแจ้งมติคณะกรรมการกำหนดวันเวลาเกิดเหตุล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันผ่านระบบ SET Link โดยจะยึดตามวันที่ส่งสารสนเทศเป็นหลักตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย X 2วันทำการซึ่งคือวัน Record Date และวันทำการก่อนหน้าเพื่อแสดงว่าการซื้อขายหุ้นในวันดังกล่าวผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์นั้นและบริษัทจดทะเบียนต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือนนับแต่วัน Record Date

Photo by Jason Leung on Unsplash

อีกทางเลือกหนึ่งในการกำหนดวันให้สิทธิ์แก่ผู้ถือหุ้นคือวันปิดสมุดทะเบียนหรือ Book Closing Date ซึ่งเป็นไปตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด ในกรณีนี้บริษัทต้องแจ้งว่าปิดสมุดทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันผ่านระบบ Set Link โดยจะยึดตามวันที่ส่งสารสนเทศเป็นหลัก ตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย x 2วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน โดยในวันปิดสมุดทะเบียนจะไม่มีการขึ้นเครื่องหมายและบริษัทต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนจะเห็นว่าบริษัทมีเวลาเตรียมเอกสารน้อยกว่าครับ เพื่อให้ทุกท่านเข้าใจถึงช่วงเวลาในการกำหนด Record Date ได้ง่ายขึ้นผมจะขอยกตัวอย่างดังนี้ครับสมมติให้วันที่บริษัทมีมติบอร์ดกำหนดวัน Record Date เป็นวันที่ 4 ซึ่งบริษัทต้องแจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ทันทีในวันเดียวกันบริษัทจะสามารถกำหนดวัน Record Date เป็นวันที่ 18 และบริษัทต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือนนับจากวัน Record Date นะครับ ในกรณีที่บริษัทแจ้งวันกำหนดวันให้สิทธิประโยชน์มาแล้ว แต่ต้องยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวันให้สิทธิประโยชน์นั้นหรือต้องการเพิ่มวาระการประชุมที่สำคัญก็สามารถทำได้โดยบริษัทต้องแจ้งขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวัน Record Date ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน Record Date เดิมโดยถ้าจะกำหนดวันให้สิทธิประโยชน์ใหม่ก็ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันนะครับหากบริษัทเพิ่มวาระการประชุมที่สำคัญเช่น การเพิ่มทุน สินเชื่อธนาคารช่วยคุณได้ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์บริษัทต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวัน Record Date เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมได้อย่างเพียงพอครับและเพื่อเป็นการเพิ่มความเข้าใจผมขอแสดงตัวอย่างการแจ้งยกเลิกและกำหนด Record Date ใหม่ดังนี้ครับ จากปฏิทินตัวอย่างจะเห็นได้ว่าแจ้งมติบอร์ดกำหนดวันRecord Date ผ่านตลาดหลักทรัพย์คือวันที่ 4 ของเดือนซึ่งหมายความว่า Record Date เดิมจะตรงกับวันที่ 18 กรณีที่บริษัทต้องการเปลี่ยนแปลงวัน Record Date บริษัทจะต้องแจ้งมติบอร์ดเพื่อยกเลิกวัน Record Date ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวัน Record Date เดิมซึ่งก็คือภายในวันที่ 11 และจะกำหนดวัน Record Date ใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 25 เป็นต้นไป ทั้งหมดนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนด Record Date และวันปิดสมุดทะเบียนหากท่านต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.set.or.th